Prevence v oblasti dodržování předpisů zajišťujících bezpečnost uživatelů bytových domů snižuje riziko škody na majetku a zdraví a téměř vylučuje případné spory za náhradu škody.


Každý bytový dům je vybaven řadou technických zařízení, která se stávají součástí stavby.


Řádné a v předepsaných termínech realizované revize technických zařízení nejen snižují rizika škody na zdraví, ale včasným odhalením závad minimalizují náklady na opravy a navíc řádně prováděné revize zvyšují důvěru uživatelů při jejich používání. Odpadá také riziko krácení pojistného plnění v případě pojistné události a nehrozí pokuty za nesprávné a neúplné provádění revizí.


Přehled povinných kontrol a revizí technických zařízení v bytových domech včetně jejich četnosti každý může najít v příslušných zákonech a vyhláškách. Patří sem zejména kontroly a revize následujících zařízení:


Elektrická zařízení – odběrná elektrická zařízení, elektrické instalace, hromosvody


Tlaková zařízení – tlakové nádoby stabilní, nízkotlaké kotelny


Plynová zařízení – domovní rozvody plynu, plynové spotřebiče


Výtahy – výtahy pro dopravu osob, výtahy pro přepravu osob a nákladů, nákladní výtahy


Požárně bezpečnostní zařízení - požárně bezpečnostní zařízení, hasicí přístroje, dodržování předpisů


Komíny


 


Jestliže majitel bytového domu chce mít jistotu, že veškeré revize a kontroly provádí dle předpisů, může tuto odpovědnost přenést na odborníky. Například společnost HTI ČR a.s. zajišťuje kompletní revize a nabízí také převzetí funkce osoby zodpovědné. Za majitele pak hlídá veškeré termíny revizí a tyto revize a kontroly zajišťuje.