Vyplácet zaměstnanci za odvedenou práci mzdu je jednou ze základních povinností zaměstnavatele. Pokud tak zaměstnavatel neučiní, porušuje pracovně právní předpisy a může mu být udělena sankce ze strany inspektorátu práce. Každý zaměstnanec, kterému nebyla vyplacena mzda  má samozřejmě


právo domáhat se svých nároků u příslušného soudu. Žalobu je nutné podat v obecné promlčecí době, tedy do tří let ode dne, kdy se mzda stala splatnou. Před podáním žaloby se doporučuje zaměstnavatele písemně vyzvat, aby mzdové nároky uhradil a upozornit jej na možnost jejich vymáhání v soudním řízení, pokud tak neučiní.


Ochranu zaměstnanců, kterým zaměstnavatel nevyplácí mzdu, obsahuje také zákon č. 118/2000 Sb. o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Tento zákon umožňuje zaměstnancům, na jejichž zaměstnavatele byl podán insolventní návrh, aby své mzdové nároky uplatnili u příslušného úřadu práce.


 


Každý jednotlivý případ má však svá specifika, a proto je pro zaměstnance, kterému zaměstnavatel nevyplatil mzdu za odvedenou práci, výhodnější poradit se s odborníkem - advokátem.


Veškeré potřebné informace, jak se domoci vyplacení mzdy za vykonanou práci, kterou zaměstnavatel nevyplatil, poskytnou například zkušení pracovníci advokátní kanceláře Plavec & Partners z Prahy. Poškozeným, jejichž spor o vyplacení mzdy je řešen až soudní cestou, nabízí advokátní kancelář Plavec & Partners zastupování. Je samozřejmostí, že součástí vymáhání nevyplacené mzdy soudní cestou jsou taktéž náklady na právní zastoupení. Z toho vyplývá, že tato advokátní kancelář pracuje pro klienta bez nároku na honorář.